Alla språk:

Kampanjens faser

Varje kampanj genomgår samma faser, och Zetkins olika verktyg och funktioner är olika viktiga i respektive fas.

Kampanjen kan delas upp i fyra faser utifrån vilken typ av arbete som sker vid olika tillfällen under kampanjens livstid: planering, mobilisering, genomförande respektive utvärdering. De fyra faserna överlappar varandra i viss utsträckning, även om de olika typerna av arbete varierar i intensitet.

Med visst överlapp går varje kampanj genom faserna planering, mobilisering, genomförande och utvärdering.

Kampanjfaser

Illustrationen visar hur de olika faserna är som mest intensiva (blått) inför, under eller efter de datum som omfattas av kampanjens start och slutdatum. Samtidigt fortsätter såväl planerings- och mobiliseringsarbete även under kampanjens genomförande, och utvärderingen börjar ofta innan kampanjen är slut. I illustrationen är dessa mindre intensiva perioder i respektive fas gråa.

Den här sidan handlar bara om den del av en kampanj som organiseras genom Zetkin, d.v.s. utåtriktad aktivism. Politiskt innehåll och dylikt förutsätts redan vara färdigplanerat.

Zetkins många verktyg för att hantera och analysera kampanjer, aktioner och deltagare används olika intensivt under respektive fas.

Planering

Framgångsrikt utåtriktat kampanjarbete föregås av genomtänkt planering. Här görs planen för vad kampanjen ska innehålla för aktiviteter, när och var för att få rätt spridning utifrån de mål som satts upp för kampanjen.

Under planeringsfasen skapar du aktioner i kampanjkalendern, och analyserar samtidigt kontinuerligt hur aktionerna påverkar spridningen över tid, geografiskt och mellan olika typer av aktioner med hjälp av kampanjverktygets funktioner Spridning och Spela upp.

Mobilisering

Med Zetkin är det lätt för aktivister att anmäla sig och delta i kampanjaktioner. Men anmälningar kommer sällan ske spontant. För att aktivister ska känna till att kampanjen äger rum måste du mobilisera.

Mobilisering kan ske på flera olika sätt. Det som kräver minst ansträngning är att i organisationens egna kanaler (sociala medier, nyhetsbrev, möten m.m.) uppmana aktivister att själva logga in på Zetkin och anmäla sig.

Med aktiveringsgrad menas andel av målgruppen (exempelvis alla medlemmar) som deltar i en kampanj. En aktiveringsgrad på 50% innebär att hälften av alla medlemmar deltar på något.

För att nå riktigt hög aktiveringsgrad – 50% är inte ovanligt – krävs mer aktivt mobiliseringsarbete, exempelvis över telefon. Zetkins system för rundringningar är ett kraftfullt verktyg för att mobilisera till kampanjer, eftersom ringare kan anmäla personer till specifika aktioner direkt över telefon.

Mobiliseringen börjar ofta så fort det finns aktioner planerade, och pågår en bra bit in i kampanjen, ibland ända fram till slutet beroende på hur väl man lyckats mobilisera från början.

Genomförande (organisering)

När kampanjen väl drar igång börjar ett dagligt arbete med att organisera aktioner i den närmsta framtiden. Ofta sker det genom att man varje dag kollar till Zetkin och gör färdigt eventuella aktioner inför morgondagen. Att göra en aktion redo för genomförande handlar främst om följande:

Exakt vad varje moment innebär beror såväl på omständigheterna som på hur just din organisation föredrar att arbeta. Normalt handlar det om ett par minuters arbete per aktion.

Utvärdering

Under kampanjens slutskede och efter att den avslutats är det alltid klokt att utvärdera kampanjen. Här kan Zetkin komma väl till användning för att bland annat tillhandahålla statistik över de genomförda aktionerna.

Zetkin kan också användas för att exempelvis genomföra en enkät med alla personer som deltagit i kampanjen. Vilka det är hittar man enkelt med smarta sökningar.