Alla språk:

Frågor och textblock i enkäter

Enkäter i Zetkin består av frågor och textblock. Du kan skapa hur många som helst av varje sort, och placera dem i vilken ordning du vill.

Allt innehåll i en enkät är antingen en fråga eller ett textblock. Du hittar innehållet och kan arbeta med det i enkätpanelen i Zetkin Organize. Klicka på Redigera innehåll för att få upp en lista på alla frågor och textblock, sorterade i den ordning de förekommer i enkäten.

Skapa och redigera innehåll

För att redigera en befintlig fråga eller textblock klickar du på det i listan. Då öppnas någon av panelerna Redigera enkätfråga eller _Redigera textblock.

Om du vill lägga till nytt innehåll i enkäten gör du det längst ned i listan. Där finns en lista med etiketten Välj typ för att lägga till.

I listan kan du välja antingen Enkätfråga eller Textblock för att lägga nytt innehåll av respektive typ. När du väljer något i listan öppnas en ny panel där du kan skriva in innehållet och ändra inställningar.

Textblock

Förutom frågor kan enkäter innehåll textblock, d.v.s. en rubrik och en kortfattad brödtext. Använd textblock för att inleda sektioner i enkäten, eller för att ge mer utförliga instruktioner än vad som får plats i frågorna.

Frågor

I en enkät är frågorna det viktigaste innehållet. Frågor i Zetkins enkäter kan utöver själva frågotexten också kompletteras med en beskrivning eller instruktionstext. Här kan du exempelvis förklara hur den svarande ska tänka nör hen besvarar frågan, eller förklara mer utförligt vad som menas med frågan.

Olika sorters frågor

När du skapar en fråga får du ange på vilket sätt frågan ska besvaras, med fritext eller fördefinierade svarsalternativ. Du väljer en av de båda typerna i formuläret där du redigerar frågan, under etiketten Svarstyp.

Svarsalternativ

Frågor av typen Svarsalternativ besvaras genom att användaren kryssar i ett eller flera utav alternativ som du definierar i förväg. Den här typen lämpar sig exempelvis för att svara på ja/nej-frågor eller för att välja i en lista av olika arbetsgrupper som din organisation erbjuder.

Du måste ange huruvida det ska vara möjligt att välja flera alternativ. Det gör du i listan Flervalsregler:

Om du byter namn på svarsalternativ eller tar bort dem kan det påverka redan insamlade svar. Att göra små förändringar är inget problem, men förändra inte innebörden av alternativ efter att du börjat samla in svar.

Efter att du skapat en fråga med svarsalternativ kan du ange vilka alternativ som finns. Öppna frågan i panelen Redigera enkätfråga och klicka på knappen Lägg till svarsalternativ för att lägga till ett nytt alternativ.

Svarsalternativ

Klicka på ett befintligt alternativ för att redigera det. När du är nöjd med den nya texten klickar du på spara, eller på avbryt för att ångra och återgå till den gamla formuleringen.

Fritext

Fritextfrågor besvaras av användaren genom att själv skriva in valfri text. Det lämpar sig bra för om du vill ge den som svarar en chans att svara helt fritt, exempelvis på frågor om vad de tänker om en viss fråga. Fritext är också rimligt om frågan skulle kräva alltför många svarsalternativ, exempelvis när man frågar om språkkunskaper eller yrke.

Tänk på att fritextfrågor är svårare att söka på. Om du vill ställa en fråga som går att besvara med fördefinierade svarsalternativ är det därför bättre.

Du kan ange huruvida textrutan ska vara en ensam rad eller flera rader, och på så sätt uppmuntra till olika långa svar.

Var försiktig med förändringar

Efter att du publicerat en enkät och börjat samla in svar kan du fortfarande ändra i enkäten, men var då väldigt försiktig. Förändringar i enkäten kan innebära att redan insamlad data blir svår att förstå.

Små förändringar, som korrigering av stavfel eller förtydliganden är inget problem. Om du ändrar svarsalternativet “Japp” till “Ja” kommer gamla “Japp”-svar också att översättas till “Ja”. Större ändringar kan dock innebära att gamla svar förändras på ett sätt som ändrar deras innebörd.

Som exempel, tänk dig en enkät med frågan “Vill du vara aktiv?”. Frågan har två svarsalternativ:

  1. “Ja”
  2. “Nej”

Efter att du samlat in ett antal svar kommer du på att du vill ha fler svarsalternativ, närmare bestämt:

  1. “Ja, ofta”
  2. “Ja, lite”
  3. “Nej, inte alls”

Du ändrar därför det första alternativet från “Ja” till “Ja, ofta”, och det andra alternativet från “Nej” till “Ja, lite”, och lägger till ett nytt alternativ, “Nej, inte alls”.

En konsekvensen av denna slarviga ändring blir att alla gamla svar där den svarande valt alternativet “Nej” fortsättningsvis kommer se ut som att hen i själva verket valt alternativet “Ja, lite”. Svaren blir alltså helt fel.

I en sådan här situation är det bättre att antingen lägga till en ny fråga där du frågar “Hur mycket vill du vara aktiv?” efter den tidigare frågan, eller ändra svarsalternativen på ett sätt som i mindre utsträckning förändrar deras innebörd.

Exempelvis skulle “Ja” kunna översättas till “Ja, ofta”, “Nej” blir “Nej, inte alls”, och det nya alternativ du lägger till blir “Ja, lite”. Då kommer gamla ja-svar fortfarande rapporteras som ja (“Ja, ofta”) och gamla nej-svar fortfarande rapporteras som nej (“Nej, inte alls”). Bland kommande svar kommer även alternativet “Ja, lite” förekomma.

Att ändra i en enkät är aldrig optimalt, men ibland nödvändigt. Tumregeln är alltså att hålla sådana ändringar så små som möjligt, och att aldrig ändra befintliga frågor och svarsalternativ på ett sätt som gör att deras innebörd förändras radikalt.