Alla språk:

Kampanjens terminologi

I Zetkin är kampanjer ett sätt att tematiskt eller under en begränsad tid samla aktioner som hör ihop, ofta därför att de genomförs med samma syfte.

Exempel på kampanjer kan vara “Feministisk kampanj 2017”, “Höstkampanj 2018” eller “Mobiliseringskampanj inför 1 maj 2019”. Kampanjer fylls med aktioner, som i sin tur är en viss aktivitet på en viss plats vid en viss tid.

Kampanjverktyget i Zetkin lämpar sig bäst för enkla aktioner, arbetspass och mindre arrangemang, snarare än exempelvis kurser och studiecirklar, även om vissa organisationer framgångsrikt använt kampanjverktyget även för sådant.

Terminologi

På många ställen i Zetkin används konsekvent specifika ord för att beskriva de olika delarna och rollerna i en kampanj.

För att få en djupare förståelse för arbetet med kampanjer, och hänga med utan problem i den här manualen, är det klokt att först försäkra dig om att du förstår de olika termerna. Fortsätt läsa för utförliga beskrivningar av följande kampanjrelaterade termer:

Kampanj

Kampanjen är den högsta nivån av kategorisering i kampanjverktyget. Den används för att samla aktioner under ett gemensamt paraply, exempelvis baserat på tema (ex “Feministisk kampanj 2017”), ett syfte (ex “Mobiliseringskampanj inför 1 maj 2019”) eller en tidsperiod (ex “Höstkampanj 2018”).

Varje kampanj har ett namn, en beskrivning och en kampanjansvarig som är synliga såväl för funktionärer som de aktivister som vill delta i kampanjen.

Kampanjansvarig

En person utses till kampanjansvarig. I den egna organisationen kan ett sådant ansvar betyda lite olika saker, och ibland kan det vara fördelat på en grupp snarare än en enskild person.

Aktivister som vill avboka sig kontaktar den som är kampanjansvarig.

I Zetkin betyder kampanjansvaret enbart att man är den person som aktivister ska kontakta om de har frågor om kampanjen, exempelvis om de blivit bokade på en aktion och sedan behöver ställa in.

Aktion

En aktion kan i teorin vara vilken enkel aktivitet som helst som äger rum på en viss plats vid ett visst tillfälle. Det är aktiviteten och platsen som tillsammans med start- och sluttid definierar aktionen.

En aktion kan exempelvis vara en flygbladsutdelning (aktivitet) på Gustaf Adolfs Torg (plats) mellan 11.00 (starttid) och 13.00 (sluttid) den 9 sep 2018.

En aktion kan också vara ett volontärs- eller arbetspass, skift eller dylikt i en mer kontinuerlig verksamhet. Exempelvis i informationsbåset under ett stort arrangemang eller ett av fyra dagliga pass i en valstuga.

Utöver aktivitet, plats och tid kan en aktion också beskrivas med en kort text, exempelvis för att förtydliga själva uppgiften (ex “vi delar bara ut materialet om sjukvård”).

Aktivister kan anmäla sig till aktioner och bli inbokade av funktionärer. De som blivit inbokade kallas deltagare. En av deltagarna måste utses till aktionsansvarig.

Aktivitet

En aktivitet är det man gör på en aktion, exempelvis “Flygbladsutdelning”, “Barnpassning”, “Telefoncentral” eller “Flashmob”.

I Zetkin Organize bygger man upp en databas med olika typer av aktiviteter och väljer ur en lista när man skapar aktioner. På det sättet kan Zetkin föra statistik, filtrera och söka baserat på aktiviteter.

Du kan skriva tips för aktiviteter som skickas till deltagare i aktioner av den typen.

Aktiviteter kan ha en kort beskrivning, exempelvis för att ge generella tips och instruktioner som är relevanta för aktiviteten. Dessa beskrivningar skickas med i påminnelsen till alla deltagare vid aktioner.

Plats

En plats är en namngiven geografisk punkt med longitud och latitud. Precis som med aktiviteter sparas dessa i Zetkin för att underlätta statistik, analys av geografisk spridning, filtrering och sökningar baserat på plats.

Platser hanterar du i det separata kartverktyget i Zetkin Organize.

Anmälan

Anmälan och bokning till aktioner sker i flera steg. Läs mer ur funktionärens perspektiv eller aktivistens perspektiv.

En aktivist kan anmäla sig till en aktion genom Zetkins aktivistgränssnitt. En anmälan innebär att aktivisten vill delta i aktionen, men som funktionär kan du välja att exempelvis boka in aktivisten på en annan aktion. En anledning kan vara att väldigt många anmält sig till en aktion, medan väldigt få anmält sig till en annan, parallell aktion på en annan plats i staden.

I praktiken innebär anmälan alltid att aktivisten bör räkna med att bli inbokad, eftersom det är väldigt sällan en organisation nekar en aktivist att delta. Däremot kan den slutgiltiga bokningen skilja sig något från anmälan.

Bokning

Som funktionär kan du boka in en aktivist på en aktion. Antingen därför att aktivisten har anmält sig genom Zetkin, eller därför att du på något annat sätt fått reda på att personen vill delta.

Endast inbokade deltagare får påminnelser från Zetkin.

Det är endast de aktivister som är inbokade (inte bara anmälda) som får påminnelser när en funktionär skickar dem genom Zetkin Organize.

En aktivist som är bokad kan inte själv avboka sig, utan måste kontakta den som är kampanjansvarig.

Deltagare

En aktivist som är inbokad på en aktion kallas för en deltagare. Alla deltagare får den påminnelse som funktionärer kan skicka ut genom Zetkin Organize. Där står bland annat vem som är aktionsansvarig.

Aktionsansvarig

En av deltagarna i en aktion måste av en funktionär utses till ansvarig för aktionen. Vad ansvaret innebär är upp till organisationen, men vanliga exempel är att ta med sig material (så att övriga deltagare bara kan dyka upp), att vara extra förberedd/erfaren (så att övriga deltagare kan känna mindre press) och att i förväg kontakta övriga deltagare personligen för att försäkra sig om att de kommer dyka upp.

I påminnelsen till den som är ansvarig finns kontaktuppgifter till alla övriga deltagare.

I den påminnelse som går ut till deltagare finns kontaktuppgifter till den som är aktionsansvarig.

Den ansvarige får en separat påminnelse där kontaktuppgifter till samtliga deltagare finns med.