Alla språk:

Guide: Planera en kampanj

Det första steget i en kampanj är att planera de aktioner som ska ingå i kampanjen.

Den här guiden går igenom hur Zetkins verktyg kan användas för att lösa den här uppgiften. Guiden är uppdelad i tre steg:

  1. Skapa kampanjen och aktioner
  2. Analysera och korrigera
  3. Kontrollera kampanj

Innan du börjar: kampanjidén

Det första steget innan det överhuvudtaget blir dags att använda Zetkin är att utforma en kampanjidé. Vad är syftet med kampanjen? Vad finns det för politiskt och praktiskt innehåll, såsom material, politiska krav och dylikt?

Zetkins kampanjverktyg används sedan för att planera och organisera utåtriktat kampanjarbete där många aktivister deltar, exempelvis flygbladsutdelningar, demonstrationer, gatufester och dylikt. Det är detta som avses med en kampanj i Zetkin, även om termen kampanj kan ha en mycket bredare betydelse.

I den här guiden ska vi planera en kampanj som handlar om att mobilisera till en demonstration på 1 maj. Mobiliseringsarbetet går ut på att sprida information i staden genom flygbladsutdelning och affischering.

En lämplig intensitetsnivå för vår fiktiva organisation är i genomsnitt en aktion per dag, och kampanjen ska börja två veckor innan 1 maj. Vi vill synas i alla stadsdelar, och täcka in alla våra sparade platser åtminstone en gång, med extra fokus i centrum.

Den här typen av beslut fattar vi i vår kampanjgrupp eller styrelse utan hälp av Zetkin. Det är först när vi kommit fram till dessa grundförutsättningar som det är dags att vända sig till Zetkins verktyg för att skapa kampanjen.

Steg 1. Skapa kampanj och aktioner

I Kampanj-sektionen i Zetkin Organize finns aktionskalendern. Här sker mycket av arbetet när vi planerar en kampanj. Det är här vi skapar kampanjens aktioner.

Läs mer om hur man skapar aktioner i avsnittet Skapa och redigera aktioner.

Första aktionen

Vi klickar på plus-knappen på den 17 april, alltså två veckor innan 1 maj. Här ska vi skapa den första aktionen. I panelen Skapa aktion måste vi först välja kampanj, men vår 1 maj-kampanj finns inte ännu.

Vi skriver “Mobilisering till 1 maj” i kampanjfältet och väljer alternativet Skapa Mobilisering till 1 maj. En ny panel öppnas där vi kan redigera namnet och skriva en beskrivning av kampanjen. Vi klickar “Spara” och stänger panelen. Tillbaka i panelen Skapa aktion kan vi nu välja den nya kampanjen.

Skapa kampanj och den första aktionen

Härnäst väljer vi tid, plats och aktivitet. Om detta är den första kampanjen vi planerar och vi inte har skapat några platser i förväg får vi upprepa processen med att skapa nya platser och nya aktiviteter precis som vi skapade en ny kampanj.

Läs mer om att skapa nya platser i förväg.

Vi väljer att aktionen ska äga rum kl 7-9 på morgonen på “Hauptstrasse”, en av platserna i vår fiktiva organisation och att det ska vara en “Flygbladsutdelning”.

Vi sparar aktionen och stänger panelen, och därmed har vi planerat den första aktionen i vår kampanj.

Preliminärplan över intensitet

Härefter upprepar vi stegen för att skapa fler aktioner: Skapar en ny aktion på nästa dag, väljer vår kampanj i listan (vi behöver inte skapa någon ny igen), en ny tid, plats och aktivitet.

Steg för steg skapar vi fler och fler aktioner. Vi försöker att ha i åtanke att sprida aktionerna över olika tider på dagen, olika platser och aktiviteter, men detta är en preliminärplanering som vi snart ska justera.

Istället fokuserar vi just nu på att få en bra intensitet över tid, alltså antalet aktioner per dag. I aktionskalendern ser vi enkelt hur många aktioner vi har på en dag och kan justera genom att dra och släppa från en dag till en annan.

Skapa aktion

När vi har en grund är det dags att börja analysera aktionerna i vår preliminära plan och justera så att vi får rätt spridning mellan olika tider, platser och aktiviteter.

Steg 2. Analysera och justera

Mycket av analysen sker i den undersektion som heter Spridning. Vi börjar med att filtrera på vår 1 maj-kampanj så vi analyserar rätt aktioner. Vi klickar på Visa filter och väljer kampanjen i listan.

Spridning efter preliminärplanen

Här gör vi en första bedömning av spridningen i vår preliminära plan. Vi kan vår stad, vår organisation, våra aktivister, vilka dagar i veckan och tider på dagen som olika platser och aktiviteter fungerar. Här är de frågor vi vill ha svar på:

Fördelning av platser och aktiviteter

En första blick över distributionsvyn gör tydligt att vi har en ganska jämn fördelning mellan olika platser med viss övervikt på platserna “Dorfplatz” och “Hauptstrasse”. Det är bra, eftersom de är platser som många rör sig på. Även fördelningen med betydligt fler flygbladsutdelningar än affischeringar är bra.

Vi konstaterar att det är onödigt att vara tre gånger på “Schloss” och bara en på “Ekkehard Seiferth”. För att jämna ut fördelningen vill vi flytta en av flygbladsutdelningarna.

När vi för musen över “Schloss” lyser de tre aktionerna upp i mini-kalendern överst i vyn.

Aktioner på Schloss

Vi vill flytta den sista aktionen, söndagen den 30/4. Vi kan klicka på aktionen på plats i mini-kalendern, och håller ner alt när vi klickar för att komma direkt till panelen Redigera aktion. Vi ändrar platsen och sparar aktionen. Distributionsdiagrammen uppdateras omedelbart med den nya fördelningen.

Byt plats

Med den lilla ändringen är vi nöjda med fördelning mellan platser och aktiviteter.

Affischering rätt tider

Härnäst ska vi kontrollera att de affischeringar vi tagit med i den preliminära planen ligger vid rätt tider, i veckan såväl som på dygnet.

Precis som vi gjorde nyss med “Schloss” för vi musen över “Affischering” för att se vilka datum affischeringspassen är inplanerade. Spridningen över olika dagar ser helt ok ut, men på kortet för affischering kan vi också se fördelningen över olika tider på dygnet.

Affischering på dygnet

Läs mer om vad de olika färgerna i staplarna motsvarar för tider på dygnet i avsnittet Analysera kampanj.

I stapeldiagrammet i kortets nederkant ser vi att det förekommer affischeringar på morgonen (ljusblå stapel) och kvällen (mörkblå stapel). Affischering vill vi bara ha på kvällar. Vi kan föra muspekaren över den ljusblå stapeln för att se i mini-kalendern vilken av aktionerna som är en morgonaffischering.

Vi alt-klickar på den aktion som lyser upp i mini-kalendern. Vi kan välja att byta tid till kvällen, eller så kan vi helt enkelt välja att göra om aktionen till en flygbladsutdelning. Det ligger tre affischeringar ganska tätt, så vi väljer att byta den aktuella morgonaktionen till flygbladsutdelning.

Spridningsdiagrammet visar nu en affischering mindre, och i stapeldiagrammet ser vi att morgonpasset inte finns kvar.

Affischering efter flytt

Efter ändringen ser vår plan över affischeringar bra ut.

Rätt tider utanför kyrkan

Vissa platser fungerar bäst på speciella tider. I vår fiktiva organisations stad finns en kyrka där människor främst rör sig på söndagförmiddagar. Självklart är det då vi ska vara där och dela ut flygblad.

Vi för muspekaren över platsen “Kirche” och ser att en av aktionerna ligger på en fredag i den preliminära planen. Att det är en fredag kan vi avgöra eftersom lördagar och söndagar i mini-kalendern har en något mörkare bakgrundsfärg.

Kirche på en fredag

Vi vill flytta aktionen till en söndag. Det kan vi göra genom att öppna panelen Redigera aktion som tidigare, men vi kan också enkelt flytta från en dag till en annan genom att dra och släppa den.

Flytta aktion till söndag

Efter flytten kan vi för säkerhets skull föra musen över “Kirche” igen och få bekräftat att båda aktionerna nu ligger på en söndag. Dessutom ser vi med hjälp av stapeldiagrammet att alla “Kirche”-aktioner är på förmiddagar, så vi kan vara nöjda.

Rusningstrafik på Dorfplatz

På samma sätt är vissa platser ungefär lika aktiva varje dag i veckan, men varierar kraftigt mellan olika tider på dygnet. En sådan är “Dorfplatz” som är en pendelhållplats i vår fiktiva organisations stad.

När vi kollar på stapeldiagrammet på fördelning över dygnet ser vi att en fjärdedel av alla aktioner äger rum på förmiddagen, och en fjärdedel på eftermiddagen (innan 17). Det vore bättre om dessa aktioner istället låg tidigare på morgonen eller senare på kvällen.

Fel tider på Dorfplatz

Nu har vi fått in rutinen och löser det här på samma sätt som vi gjort med platser, dagar och aktiviteter. Vi för muspekaren först över ena stapeln, alt-klickar aktionen som lyser upp, och ändrar tiderna till 17-19. När vi gör samma sak med den andra aktionen märker vi att det är en affischering. Affischeringar ska ligga sent på kvällen, så vi låter den vara.

Efter ändringarna har vi bara flygbladsutdelningar på Dorfplatz på morgonen och efter 17.00, så som är lämpligt vid en pendlingshållplats i vår stad.

Flygbladsutdelning alla tider

Slutligen vill vi kontrollera att vi nu har flygbladsutdelningar relativt jämnt fördelade över olika tider på dygnet. I stapeldiagrammet för “Flygbladsutdelning” ser vi att vi saknar utdelningar på kvällen (efter 17).

Flygbladsutdelningar över dygnet

Vi vill gärna få in åtminstone någon flygbladsutdelning där vi kan nå de människor som rör sig på stan under kvällen.

Vi kommer fram till att en bra plats att vara på under kvällstid är utanför slottet (“Schloss”) på fredagkvällar. Vi kan nu välja att flytta någon aktion, men vi kan också välja att helt enkelt skapa en ny.

Fredagen i veckans första kampanj ligger i nuläget bara en aktion, vilket syns tydligt i mini-kalendern. När vi för musen över dagen i kalendern kommer en plus-knapp fram. Om vi klickar på knappen öppnas panelen Skapa aktion.

Skapa aktion från mini-kalendern

Det är samma panel som vi använde när vi skapade aktioner i den stora kalendern. Eftersom vi filtrerat på vår kampanj är den redan förvald. Även dag är ifylld. Vi fyller i tiden 20-22, väljer “Schloss” som plats och “Flygbladsutdelning” som aktivitet.

Efter ändringen ser fördelningen mellan olika tider på dygnet bättre ut. Nu finns det åtminstone en flygbladsutdelning sent på kvällen, och vi kan vara nöjda med spridningen på våra planerade aktioner.

Steg 3. Kontrollera kampanj

Vi har fått en bra inblick i hur våra aktioner är spridda mellan olika platser och aktiviteter, men det som inte är uppenbart i spridningsvyn är huruvida alla aktioner på en viss plats äger rum i slutet av kampanjen, i början, eller är väl distribuerade över hela kampanjen. Vi kan så klart se det när vi håller musen över en viss plats, men det kan vara krångligt att göra med många platser, och dessutom är platser i vår stad inte isolerade öar utan hänger ihop i större områden och stadsdelar.

För att få en bättre uppfattning om vår planerade kampanjs geografi finns verktyget Spela upp kampanj. Vi klickar på Spela upp i sektionsmenyn till vänster.

I verktyget finns minikalendern tillsammans med en karta över det område där vår kampanj utspelar sig. Vi trycker på play och kan se hur hela kampanjen spelas upp, med aktioner som lyser upp på kartan i takt med att de inträffar.

Spela upp kampanj

Aktionerna hoppar fram och tillbaka på kartan. Det är ett gott tecken, för det betyder att den geografiska spridningen ser bra ut över tid. Vi kan vara nöjda med vår kampanjplan.

Sammanfattning

I den här guiden har vi planerat en kampanj och fyllt den med aktioner. Vi började med en preliminärplan som vi skapade i aktionskalendern. Därefter använde vi spridningsvyn för att utvärdera och justera kampanjen tills vi var nöjda med spridningen mellan platser och aktiviteter. Slutligen kontrollerade vi kampanjen genom att spela upp den.

Nu är det bara att sätta igång och mobilisera till kampanjen och genomföra den.