Alla språk:

Guide: Genomför en kampanj, dag för dag

När du planerat färdigt en kampanj och kommit igång med mobiliseringen börjar ett löpande arbete med att organisera och genomföra kampanjen.

Den här guiden går igenom hur det löpande arbetet ser ut från dag till dag och hur Zetkins funktioner kan användas för att arbeta så effektivt som möjligt så att man kan genomföra större kampanjer med fler deltagare. Guiden är uppdelad i fyra steg, som upprepas inför varje dag då det förekommer aktioner.

  1. Boka in anmälda
  2. Kontrollera och komplettera
  3. Utse ansvariga
  4. Skicka ut påminnelser

Innan vi börjar

Denna guide handlar om genomförandet av en kampanj, vilket förutsätter att vi redan har planerat en kampanj, skapat aktioner som människor (eventuellt) har anmält sig till, samt kanske genomfört någon form av mobiliseringsarbete.

Hur detta fungerar behandlas i guiderna Planera en kampanj och Mobilisera med ringuppdrag. Följ dessa guider om du inte redan har kommit så långt att du har en kampanj där det är dags att börja genomföra aktioner.

Steg 1. Boka in anmälda

Löpande inför och under hela kampanjen behöver vi som organisatörer hantera de anmälningar som kommer in och boka in de anmälda på aktioner. Aktivister kan ha anmält sig manuellt via Zetkins aktivistportal, eller blivit anmälda av en ringare över telefon och organisatörens uppgift är att godkänna varje anmälan och göra om den till en bokning.

Läs om skillnaden mellan anmälningar och bokningar i sektionerna Kampanjens terminologi och Anmälningar och bokningar.

Det gör vi enklast i aktionslistan, som vi hittar genom att gå in i sektionen Kampanjer i Organize, undersektionen Aktioner och klicka på Lista uppe till vänster. Om vi har flera kampanjer igång samtidigt och bara är intresserade av en av dem kan vi filtrera fram bara den kampanjen.

Aktionslistan

I aktionslistan ser vi statusen för varje aktion. En liten ikon som ser ut som en inbox med en röd pil visas på de aktioner där det finns nya anmälningar, d.v.s. aktivister som anmält sig men som ännu inte blivit inbokade.

Vi kan se att vår första aktion, den 27 mars, har det inte inkommit några anmälningar till. Om den ligger i nära i tid är det inte osannolikt att vi helt enkelt får ställa in den.

De efterföljande två dagarna, den 28 och 29 mars, finns det två aktioner där det kommit in anmälningar. På aktionen den 28 mars har vi dessutom redan sedan tidigare bokat in en ansvarig (JD).

Vi klickar på den första av de två aktionerna som öppnas i en ny panel där vi kan se vilka de anmälda är. Genom att klicka på anmälningarna, eller klicka och dra de anmälda till sektionen Bokade deltagare bokar vi in dem på aktionen.

Aktionspanelen

Efter att vi bokat in de båda anmälda deltagarna kan vi se i aktionslistan hur statusen uppdateras och de nya bokningarna visas i listan. Ikonen som indikerar anmälningar släcks eftersom alla anmälda nu blivit inbokade.

Inbokade

På det här sättet går vi igenom alla aktioner och bokar in de personer som anmält sig. Målet är att alla aktioner ska bli gröna, d.v.s. att det ska finnas tillräckligt med bokningar.

Det här arbetet kan vi göra kontinuerligt inför och under hela kampanjen. När vi närmar oss en dag där det finns aktioner inbokade går vi vidare med de övriga stegen i den här guiden.

Steg 2. Kontrollera och komplettera bokningar

Inför en aktionsdag, förslagsvis en eller två dagar innan, kontrollerar vi bokningsstatusen för alla den kommande dagens aktioner. Förhoppningen är att det ska finnas tillräckligt många inbokade.

För varje aktion måste vi som organisatörer göra en avvägning baserat på bokningsläget. Om det saknas många personer kanske vi väljer att ställa in, och då måste vi kontakta alla de anmälda och informera dem om att det blir inställt. Om det å andra sidan bara saknas en eller ett litet fåtal kanske vi kan lsöa det genom att på egen hand hitta någon som kan hoppa in.

Som vi konstaterade nyss finns det inga anmälda till den första aktionen. Den bestämmer vi oss för att ställa in. Eftersom ingen är anmäld är det ett enkelt beslut – vi behöver inte kontakta någon eller göra något.

Vi ser i aktionslistan att nästa aktion är lugn – där finns det tre inbokade och det krävs bara två. Dagen därpå saknas det dock en person.

Personer saknas

Vi måste hitta någon att boka in den 29 mars för att vi inte ska tvingas ställa in aktionen och gå miste om den inbokade Simon Saids engagemang. För att hitta någon som snabbt kan hoppa in är det klokt att först vända sig till aktivister som brukar ställa upp i kampanjarbete.

Vi har sedan tidigare en smart sökning som vi kallat för “Kampanjarbetare”, som inkluderar alla som någonsin har deltagit i en kampanj eller är inbokade på att delta i en kampanj i framtiden. Jag kan öppna den smarta sökningens resultat genom att söka efter dess namn.

Sök kampanjarbetare

I panelen som öppnas får vi en lista på alla personer som troligtvis kan tänka sig att delta i kampanjarbete (baserat på att de gjort det förut eller anmält sig till att göra det i framtiden). Vi kollar igenom listan efter personer som vi känner igen och kan tänka oss att ringa till på studs.

Irma Falk är en sådan person. Vi ringer till henne på det nummer som visas i listan och frågar om hon kan tänka sig att hoppa in. Det kan hon. Så vi klickar och drar hennes bild till aktionen för att boka in henne.

Dra och boka

Aktionens bokningsstatus ändras från gul till grön och vi har nu tillräckligt många inbokade för att genomföra aktionen. Allt som saknas nu är en ansvarig.

Steg 3. Utse ansvariga

För varje aktion vi ska genomföra måste vi utse en ansvarig.

Att vara ansvarig för en aktion kan betyda olika saker i olika organisationer, och beroende på vad det är för aktivitet.

I vår organisation är det den som är aktionsansvarig som fixar fram material. Den ansvarige förväntas också ha lite mer erfarenhet och kunskap så att andra deltagare kan känna sig trygga med att de har någon att luta sig mot vid aktionen.

Vi ser i aktionslistan huruvida en ansvarig har utsetts eller ej. På de flesta av våra aktioner finns ingen ansvarig ännu, vilket indikeras med ett frågetecken på den plats där den ansvarige visas.

Det är klokt att tillfråga den vi vill utse som ansvarig, så att de är beredda på vad det innebär, vet att de ska hämta materialet i förväg och dylikt.

När vi pratade med Irma Falk i det föregående steget passade vi på att fråga om hon kan tänka sig att vara ansvarig för de båda kommande aktionerna där hon deltar. Det kunde hon. Vi sätter henne därför som ansvarig genom att klicka och dra henne från deltagarlistan till ansvarsrutan.

Dra för att utse ansvarig

Aktionerna är nu helt redo att genomföras. Det finns tillräckligt många bokade och ansvariga har utsetts. Det sista vi gör inför aktionen är att skicka ut påminnelser.

Steg 4. Skicka ut påminnelser

Påminnelser skickas inte ut automatiskt, utan först när en funktionär manuellt instruerar Zetkin att göra det, efter att vi är nöjda med bokningsläget, den ansvarige o.s.v.

Hur långt i förväg som påminnelser ska skickas ut är därför helt och hållet upp till oss som organisatörer. Praxis varierar från organisation till organisation, och även mellan olika aktivteter. Vissa aktiviteter kan kräva mer förberedelse från deltagarna och därför att påminnelserna kommer ut tidigare.

Vi väljer att skicka ut våra påminnelser en dag i förväg. En dag innan varje aktionsdag går vi alltså in i aktionslistan och skickar påminnelser för de aktioner som är planerade nästkommande dag.

Om det kommit in fler anmälningar bokar vi in dem innan vi skickar påminnelser.

Huruvida påminnelser skickats till alla deltagare indikeras av den lilla klockikonen nere till höger på varje aktion i aktionslistan. Om den är röd har påminnelser inte gått iväg. Vi klickar på aktionen för att öppna aktionspanelen och klickar där på Skicka påminnelser.

Påminnelser att skicka

En ny panel öppnas med en lista på vilka påminneler som kommer att skickas. Om vi redan skickat påminnelser en gång (men det tillkommit fler aktivister sedan dess) kan vi också se vilka som redan fått påminnelser.

Vi klickar på knappen Skicka för att påminnelserna ska gå iväg. Påminnelserna skickas och listan i panelen uppdateras. Ikonen i aktionslistan förändras till en grön bock.

Påminnelser skickade

Det är det sista vi behöver göra inför den här aktionen och vi är klara med organiseringen för idag.

Upprepa dag för dag

Dessa fyra steg upprepas sedan dagligen, eller åtminstone inför varje dag där det förekommer aktioner. Om en kampanj är väldigt intensiv kan det ta en eller ett par timmar per dag. I mindre intensiva kampanjer, exempelvis med en aktion i veckan eller varannan vecka, behöver det inte ta mer än några minuter om dagen (steg 1) och en liten stund extra dagen innan aktionen (steg 2-4).

Sammanfattning

I den här guiden har vi gått igenom de steg som utgör det löpande organiseringsarbetet under genomförandet av en kampanj. Vi har bokat in anmälda och aktivister som vi själva kontaktat. Vi har utsett ansvariga och skickat iväg aktionspåminnelser. Resten är upp till aktivisterna ute på stan.